Critical Care Nursing
 
 
دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 

نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری نشان داد: برنامه مدیریت ریسک به عنوان یک روش کنترل ریسک خطاها در بیمارستان میزان خطاهای دارویی را کاهش می دهد.

فریبا بیات، دانش آموخته دانشکده پرستاری مامایی تهران برای اخذ درجه کارشناسی ارشد آموزش مدیریت پرستاری در پایان نامه خود اثربخشی اجرای برنامه مدیریت ریسک بر میزان خطاهای دارویی پرستاران در بیمارستانهای کودکان علوم پزشکی تهران را بررسی کرد.

این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که 200 نفر از پرستاران شرکت کننده در فرآیند دارو درمانی پس از کسب رضایت آگاهانه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

پرستاران گروه مقایسه برنامه روتین بیمارستان را دریافت کردند و در گروه تجربه پس از نمونه گیری اولیه و تشکیل مدیریت ریسک، برنامه مدیریت ریسک آغاز شد و طی 6 ماه و 10 جلسه ادامه یافت.

در این پایان نامه آورده شده است: مراقبت همیشه با حوادث غیرمنتظره و خطرناک همراه بوده است پیشگیری از حوادث ناخواسته و بهبود سطح ایمنی بیماران نیازمند یک دیدگاه چند وجهی است و استراتژی های مرتبط با توجه به هر وضعیت و محیطی می تواند متفاوت باشد.

برای جلوگیری از وقوع حوادث ناخواسته در بیمارستان مدیریت ریسک به عنوان موثرترین راهکار معرفی می شود که یک فرآیند تکرارشونده و منطقی برای مواجهه با موقعیت های خطرخیز است.

بر اساس این گزارش، از میان فرآیندها و پروسیجرهای درمانی دارودرمانی از فرآیندهای پیچیده بیمارستانی است که افراد زیادی را در محیط های چند پاره بهداشتی درمانی درگیر می کند و از اصلی ترین وظایف پرستار است.

میزان حوادث ناخواسته بیمارستانی نشانه ای از میزان ایمنی است که خود نیز نشانگر کیفیت خدمات ارائه شده است از این رو اثربخشی مدیریت ریسک بر خطاهای دارویی بررسی شد.

سازمان نظام پرستاری

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۶ساعت   توسط CCN  | 
 
  بالا